مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم DDP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم DDP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 21 مهر، 1398


در ادامه پست قبل از 
اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی که به تازگی منتشر شده است، به قواعد ترم DDP و تغییرات آن در مقایسه با اینکوترمز 2010 پرداخته میشود.


 DDP | Delivered Duty Paid

Incoterms  2020 (نام محل مورد نظر) DDP

DDP

یادداشت‌های توضیحی:

۱. تحویل و ریسک ــــ “‌Delivered Duty Paid” یعنی فروشنده کالا را به خریدار تحویل داده است:

 •  وقتی که کالا در اختیار خریدار قراربگیرد،
 •  ترخیص شده،
 • روی وسیله نقلیه آوردنده کالا،
 • آماده برای تخلیه،
 • در محل مقصد نامبرده شده، یا
 • در نقطه دقیق مکانی توافق شده در محل مقصد، البته اگر چنین نقطه‌ای موردتوافق قرارگرفته باشد.

DDP

فروشنده مسئول تمامی ریسک‌های مربوط به انتقال کالا به محل مقصد نامبرده شده یا نقطه دقیق مکانی در آن محل می‌باشد. بنابراین، در این قاعده اینکوترمز محل تحویل و محل مقصد یکی هستند.

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده می‌تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه حمل بکار گرفته می‌شود، استفاده شود.

DDP

۳. نکته قابل توجه برای فروشندگان: حداکثر مسئولیت ــــ DDP، با قراردادن محل تحویل در مقصد کالا و همچنین مسئول دانستن فروشنده درخصوص پرداخت حقوق و عوارض و مالیات های گمرکی، در میان ۱۱ ترم اینکوترمز ۲۰۲۰ بیشترین مسئولیت را برعهده فروشنده می‌گذارد. بنابراین از نگاه یک فروشنده، لازم است این ترم به دلایلی که در پاراگراف ۷ مورد اشاره قرار می‌گیرد، با احتیاط به‌کار گرفته شود. 

۴. تعیین محل تحویل و مقصد به‌صورت دقیق ــــ به طرفین اکیداً توصیه می‌شود که محل مقصد و تحویل را به چندین دلیل تا حد امکان دقیق مشخص کنند. اولین دلیل این است که ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا در آن نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و برای طرفین بهتر است که در مورد نقطه‌ای که این انتقال کلیدی در آن انجام می‌شود، شفاف باشند. دوم اینکه، تمامی هزینه‌ها تا قبل از این نقطه حتی هزینه ترخیص قطعی برای واردات بر عهده فروشنده است و بعد از این نقطه (به‌جز هزینه ترخیص برای واردات) برعهده خریدار است.  سوم اینکه، فروشنده می‌بایست قرارداد یا ترتیبات حمل‌ونقل کالا را تا آن نقطه منعقد نموده و انجام دهد. در غیر اینصورت، فروشنده به تعهدات تعریف‌شده در قاعده DDP عمل‌نکرده است و در خصوص هرگونه ضرر احتمالی در برابر خریدار مسئول خواهد بود. بنابراین، فروشنده مسئول هرگونه هزینه اضافی که مثلاً متصدی حمل بابت حمل‌ونقل مازاد از خریدار طلب کند، خواهد بود.

۵. تأمین کالایی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ ارجاع به واژه تأمین دراینجا به موضوع فروش چندباره یک کالا در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می‌شود که طی آن خریدار اولیه کالا را در جریان حمل به خریدار دیگری می‌فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می‌گیرد.
۶. هزینه های تخلیه ــــ اگر چنانچه فروشنده بر اساس قرارداد حمل‌ونقلی که با متصدی حمل بسته است متحمل هزینه هایی بابت تخلیه کالا گردد، نمی‌تواند این هزینه ها را بصورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه توافقی جداگانه در این خصوص صورت گرفته باشد.

۷. ترخیص برای صادرات و واردات ــــ همانگونه که در پاراگراف ۳ ذکر شد، در DDP، فروشنده می‌بایست هم کالا را برای صادرات از کشور مبدأ ترخیص نماید و هم هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی واردات در کشور مقصد را بپردازد. بنابراین، اگر فروشنده قادر به انجام تشریفات واردات در کشور مقصد نیست و ترجیح می دهد که این بخش از کار برعهده خریدار باقی بماند، آنگاه فروشنده می‌بایست ترم DAP یا DPU که بر اساس آنها محل تحویل کالا همان مقصد است اما فرآیند و هزینه های ترخیص برای واردات برعهده خریدار است، مورد استفاده قرار دهد. در DDP ممکن است مالیاتهایی وجود داشته باشد که فروشنده ناگزیر به پرداخت آنها باشد ولی نتواند آنها را از خریدار طلب کند (بخش آ-۹ را مشاهده نمایید). 

DDP


بخش آ : الزامات فروشندهبخش ب : الزامات خریدار
آ-1 : الزامات عمومیب-1 : الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر اساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

آ-2 : تحویل دادن
ب-2 : تحویل گرفتن
فروشنده می‌بایست کالا را در نقطه دقیق مکانی (اگر چنین نقطه‌ای مشخص‌شده باشد)‌ در مقصد توافق شده روی وسیله حمل آورنده کالا و آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده می‌بایست کالا را در زمان یا بازه زمانی مقرر تحویل دهد.
خریدار می‌بایست کالا را بر اساس شرایط آ-۲ تحویل بگیرد.
آ-3 : انتقال ریسک
ب-3 : انتقال ریسک
فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.
خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده است، می‌باشد.
اگر:
۱. خریدار مسئولیت‌های خود بر اساس ب-۷ را انجام ندهد، آنگاه خریدار مسئول ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت با کالا می‌باشد، یا
۲. خریدار اعلامیه اشاره‌شده در ب-۱۰ را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می‌باشد،
مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

آ-4 : حمل‌ونقل

ب-4 : حمل‌ونقل
فروشنده مسئول بستن قرارداد و پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می‌باشد. اگر نقطه دقیق مکانی در محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می‌بایست بهترین جایی که برای این کار مناسب می‌داند را انتخاب کند. فروشنده می‌بایست تمامی الزامات ایمنی حمل‌ونقل کالا تا مقصد را رعایت کند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل‌ونقل و پرداخت هزینه‌های آن ندارد.
آ-5 : بیمه
ب-5 : بیمه
فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار جهت بستن قرارداد بیمه کالا ندارد.
خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد بیمه ندارد. بااین‌وجود، خریدار می‌بایست در صورت نیاز، هرگونه اطلاعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه‌ای نیاز دارد، تهیه نماید.
آ-6 : سند حمل | تحویل کالا
ب-6 : سند | تحویل کالا
فروشنده می‌بایست با هزینه خودش، هر سندی که خریدار برای تحویل گرفتن کالا نیاز دارد را ارائه کند.
خریدار می‌بایست سند تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۶ بپذیرد.
آ-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات
ب-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات

۱. تشریفات صادرات و واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست تشریفات گمرکی صادرات کشوری که کالا ازآنجا صادر می‌شود و  یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کالا ازآنجا عبور می‌کند و یا تشریفات واردات کشوری که کالا به آنجا وارد میشود  را انجام دهد و تمامی هزینه های آن را بپردازد.

ازقبیل: 

 •  پروانه صادرات/ترانزیت/واردات
 • گواهی ایمنی برای صادرات/ترانزیت/واردات
 • بازرسی قبل از حمل
 • هرگونه اعتبارسنجی رسمی

۱. تشریفات صادرات و واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می‌بایست با ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مربوط به صادرات کشوری که کالا ازآنجا صادر می‌شود و  یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کالا ازآنجا عبور می‌کند و یا تشریفات واردات کشوری که کالا به آنجا وارد میشود، یاری نماید.

ازقبیل: 

 •  پروانه صادرات/ترانزیت/واردات
 • گواهی ایمنی برای صادرات/ترانزیت/واردات
 • بازرسی قبل از حمل
 • هرگونه اعتبارسنجی رسمی
آ-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
ب-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
آ-9 : تخصیص هزینه ها
ب-9 : تخصیص هزینه ها
فروشنده میباست این هزینه‌ها را بپردازد:
۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که بر اساس شرایط ب-۹ پرداخت آنها بر عهده خریدار است.
۲. هرگونه هزینه‌ای در خصوص تخلیه کالا در مقصد اما فقط اگر این هزینه‌ها بر طبق قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد.
۳. هزینه‌های تهیه سند حمل و تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۶.
۴. تمامی هزینه‌ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات، ترانزیت و یا واردات کالا تحت شرایط آ-۷.
۴. تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطلاعات اشاره‌شده در مندرجات ب-۵ و ب-۷ انجام داده است.
خریدار باید این هزینه‌ها را بپردازد:
۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲.
۲. هزینه‌های لازم برای تحویل گرفتن و تخلیه کالا از روی وسیله حمل آوردنده کالا در مقصد، مگر اینکه این هزینه ها بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده باشد.
۳. هر هزینه اضافی دیگری که فروشنده در اثر عدم انجام تعهدات خریدار مطابق شرایط ب-۷ یا عدم اعلام خریدار بر اساس شرایط ب-۱۰ ممکن است متحمل شود، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 
آ-10 : اعلام ها
ب-10 : اعلام ها
فروشنده می‌بایست هر اعلامیه ای که برای دریافت کالا توسط خریدار لازم است را برای خریدار ارسال کند.
درصورتی‌که این‌گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کالا و یا تعیین نقطه مکانی دقیق دریافت کالا در محل مقصد را دارد، لازم است اعلامیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند.

شرح سایر ترم های اینکوترمز ۲۰۲۰ در پست‌های بعدی همچنان ادامه دارد.

اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 5

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.