مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم DAP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم DAP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 18 مهر، 1398


در ادامه پست قبل از اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی که به تازگی منتشر شده است، به قواعد ترم DAP و تغییرات آن در مقایسه با اینکوترمز 2010 پرداخته میشود.


DAP | Delivered at Place

Incoterms 2020 (نام محل مورد نظر) DAP


DAP

یادداشت‌های توضیحی:

۱. تحویل و ریسک ــــ “Delivered At Place” یعنی فروشنده کالا را وقتی تحویل داده است و ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود که

  •  محموله در اختیار خریدار قرار می‌گیرد،
  •  روی وسیله حمل آورنده کالا، آماده برای تخلیه،
  • در محل مقصد نامبرده شده، یا

در نقطه دقیق مکانی توافق شده در محل مقصد، البته اگر چنین نقطه‌ای موردتوافق قرارگرفته باشد .

DAP

فروشنده مسئول تمامی ریسک‌های مربوط به انتقال کالا به محل مقصد نامبرده شده یا نقطه دقیق مکانی در آن محل می‌باشد. بنابراین، در این قاعده اینکوترمز محل تحویل و محل مقصد یکی هستند.

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده می‌تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه حمل بکار گرفته می‌شود، استفاده شود.

DAP
۳. تعیین محل تحویل و مقصد به‌صورت دقیق ــــ به طرفین اکیداً توصیه می‌شود که محل مقصد و تحویل را به چندین دلیل تا حد امکان دقیق مشخص کنند. اولین دلیل این است که ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا در آن نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و برای طرفین بهتر است که در مورد نقطه‌ای که این انتقال کلیدی در آن انجام می‌شود، شفاف باشند. دوم اینکه، تمامی هزینه‌ها تا قبل از این نقطه بر عهده فروشنده است و بعد از آن بر عهده خریدار است. سوم اینکه، فروشنده می‌بایست قرارداد یا ترتیبات حمل‌ونقل کالا را تا آن نقطه منعقد نموده و انجام دهد. در غیر اینصورت، فروشنده به تعهدات تعریف‌شده در قاعده DAP عمل‌نکرده است و در خصوص هرگونه ضرر احتمالی در برابر خریدار مسئول خواهد بود. بنابراین، فروشنده مسئول هرگونه هزینه اضافی که مثلاً متصدی حمل بابت حمل‌ونقل مازاد از خریدار طلب کند، خواهد بود.

۴. تامین کالایی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ ارجاع به واژه تامین دراینجا به موضوع فروش چندباره یک کالا در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می‌شود که طی آن خریدار اولیه کالا را در جریان حمل به خریدار دیگری می‌فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می‌گیرد.

۵. هزینه‌های تخلیه کالا ــــ فروشنده مسئول تخلیه کالا در مقصد از وسیله حمل آورنده کالا تا مقصد نیست. با این وجود، اگر فروشنده با توجه به شرایط قرارداد حمل‌ونقلی که با متصدی حمل بسته است متحمل هزینه‌ای در خصوص تخلیه کالا در مقصد نامبرده شود، فروشنده نمی‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه طور دیگری  بین طرفین توافق شده باشد.

6.ترخیص برای صادرات و واردات ــــ در DAP، فروشنده باید کالا را برای صادرات ترخیص کند. با این وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام و پرداخت هزینه‌های واردات کالا در کشور مقصد ندارد. درنتیجه، اگر خریدار نتواند کالا را برای واردات ترخیص کند، کالا در بندرگاه یا ترمینال ورودی مقصد متوقف می‌ماند. چه کسی مسئول ریسک ورود هرگونه خسارت احتمالی به کالا است در حالی که کالا در ترمینال مقصد متوقف‌شده است؟ پاسخ خریدار است. تحویل هنوز انجام‌نشده است اما با توجه به آنچه که در جدول مسئولیت‌ها بخش ب-۳ اشاره‌شده است، خریدار مسئول هرگونه ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا است تا زمانی که ترانزیت کالا و ادامه مسیر دوباره از سر گرفته شود. اگر چنانچه به‌منظور جلوگیری از بروز چنین سناریویی، طرفین توافق کنند که فروشنده مسئول انجام تشریفات واردات و پرداخت تمامی هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی باشد، طرفین می‌بایست از قاعده DDP استفاده کنند.
DAP


بخش آ : الزامات فروشندهبخش ب : الزامات خریدار
آ-1 : الزامات عمومیب-1 : الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر اساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

آ-2 : تحویل دادن
ب-2 : تحویل گرفتن
فروشنده می‌بایست کالا را در نقطه دقیق مکانی (اگر چنین نقطه‌ای مشخص‌شده باشد)‌ در مقصد توافق شده روی وسیله حمل آورنده کالا و آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده می‌بایست کالا را در زمان یا بازه زمانی مقرر تحویل دهد.
خریدار می‌بایست کالا را بر اساس شرایط آ-۲ تحویل بگیرد.
آ-3 : انتقال ریسک
ب-3 : انتقال ریسک
فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.
خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده است، می‌باشد.
اگر:
۱. خریدار مسئولیت‌های خود بر اساس ب-۷ را انجام ندهد، آنگاه خریدار مسئول ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت با کالا می‌باشد، یا
۲. خریدار اعلامیه اشاره‌شده در ب-۱۰ را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می‌باشد،
مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

آ-4 : حمل‌ونقل

ب-4 : حمل‌ونقل
فروشنده مسئول بستن قرارداد و پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می‌باشد. اگر نقطه دقیق مکانی در محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می‌بایست بهترین جایی که برای این کار مناسب می‌داند را انتخاب کند. فروشنده می‌بایست تمامی الزامات ایمنی حمل‌ونقل کالا تا مقصد را رعایت کند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل‌ونقل و پرداخت هزینه‌های آن ندارد.
آ-5 : بیمه
ب-5 : بیمه
فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار جهت بستن قرارداد بیمه کالا ندارد.
خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد بیمه ندارد. بااین‌وجود، خریدار می‌بایست در صورت نیاز، هرگونه اطلاعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه‌ای نیاز دارد، تهیه نماید.
آ-6 : سند حمل | تحویل کالا
ب-6 : سند حمل | تحویل کالا
فروشنده می‌بایست با هزینه خودش، هر سندی که خریدار برای تحویل گرفتن کالا نیاز دارد را ارائه کند.
خریدار می‌بایست سند تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۶ بپذیرد.
آ-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات
ب-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات

۱. تشریفات صادرات و ترانزیت: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست تشریفات گمرکی صادرات کشوری که کالا ازآنجا صادر می‌شود و  یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کالا ازآنجا عبور می‌کند (به‌ غیر از تراتزیت کالا در کشوری که کالا به آنجا وارد می‌شود) را انجام دهد.

ازقبیل: 

  •  پروانه صادرات/ترانزیت
  • گواهی ایمنی برای صادرات/تراتزیت
  • بازرسی قبل از حمل
  • هرگونه اعتبارسنجی رسمی

 ۲. کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطلاعات در خصوص واردات کالا به کشور مقصد یا ترانزیت کالا از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۱. کمک به انجام تشریفات صادرات و تراتزیت: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می‌بایست با ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند و یا اطلاعات مربوط به صادرات کالا از کشوری که ازآنجا صادر می‌شود یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کالا ازآنجا عبور می‌کند (به جز تراتزیت کالا از کشوری که کالا به آنجا وارد می‌شود) از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۲. تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می‌بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز برای کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می‌شود را انجام دهد و هزینه‌های آن را بپردازد.

از قبیل:

آ-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
ب-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
آ-9 : تخصیص هزینه ها
ب-9 : تخصیص هزینه ها
فروشنده میباست این هزینه‌ها را بپردازد:
۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که بر اساس شرایط ب-۹ پرداخت آنها بر عهده خریدار است.
۲. هرگونه هزینه‌ای در خصوص تخلیه کالا در مقصد اما فقط اگر این هزینه‌ها بر طبق قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد.
۳. هزینه‌های تهیه حمل/تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۶.
۴. تمامی هزینه‌ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات و یا ترانزیت کالا تحت شرایط آ-۷.
۵. تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطلاعات اشاره‌شده مطابق مندرجات ب-۵ و ب-۷ انجام داده است.
خریدار باید این هزینه‌ها را بپردازد:
۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲.
۲. هزینه‌های لازم برای تحویل گرفتن و تخلیه کالا از روی وسیله حمل آورنده کالا در مقصد، مگر اینکه این هزینه‌ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد.
۳. هزینه‌هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطلاعت و اسناد مطابق مندرجات آ-۷ متحمل شده است را بپردازد.
۴. هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط به تشریفات گمرکی واردات کالا بر اساس شرایط ب-۷، و
۵. هر هزینه اضافی دیگری که فروشنده در اثر عدم انجام تعهدات خریدار مطابق شرایط ب-۷ یا عدم اعلام خریدار بر اساس شرایط ب-۱۰ ممکن است متحمل شود، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 
آ-10 : اعلام ها
ب-10 : اعلام ها
فروشنده می‌بایست هر اعلامیه ای که برای دریافت کالا توسط خریدار لازم است را برای خریدار ارسال کند.
درصورتی‌که این‌گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کالا و یا تعیین نقطه مکانی دقیق دریافت کالا در محل مقصد را دارد، لازم است اعلامیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند.

شرح سایر ترم های اینکوترمز ۲۰۲۰ در پست‌های بعدی همچنان ادامه دارد.


برای دانلود کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰ به‌صورت رایگان، اینجا کلیک کنید.اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 6 + 4

دیدگاه‌های کاربران

= 6 + 4

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.