مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
نمونه یک قرارداد حمل

نمونه یک قرارداد حمل

ارسال شده در تاریخ 15 مرداد، 1398


وقتی راجع به قرارداد صحبت میشود، اغلب پیچیدگیهای قانونی و وجود یک وکیل حقوقی ضروری مینماید، این درحالیست که در بیشتر سفارشات حمل و نقل بین المللی، هیچ قراردادی وجود ندارد و بارنامه صادر شده توسط متصدی حمل و نقل بین المللی، بعنوان قرارداد در نظر گرفته میشود. این مساله از نظر فنی کاملاً‌ صحیح است، اما سوالی که مطرح میشود این است که شما بعنوان صاحب کالا، آیا تابحال نگاهی به نوشته های ریز پشت بارنامه که در واقع همان قانون ناظر بر قرارداد ضمنی که با صدور بارنامه بین متصدی حمل و صاحب کالا جاری میشود، انداخته اید ؟ احتمالاً خیر، اما اگر کاملاً به متن پشت بارنامه (در واقع روی بارنامه) واقف هستید، یعنی شما تجربه کافی در این خصوص دارید و البته این تجربه رایگان نبوده است !

از نظر حقوقی، وقتی قرارداد وجود دارد، این قرارداد مقدم بر بارنامه است و در صورت نیاز به ارجاع به مسئولیتهای طرفین، ابتدا به قرارداد مراجعه میشود. بهترین حالت این است که این قرارداد طوری تنظیم شود که مکمل بارنامه صادر شده باشد. البته این نکته نیز وجود دارد که یک متصدی حمل و نقل بین المللی هیچ گاه نمیتواند قراردادی را با صاحبان کالا تنظیم نماید که مسئولیتهای وی را از حداقل مسئولیت مربوط به شیوه حمل مربوطه کمتر کند. بنابراین با وجود یک قرارداد ساده، مهمترین چیزی که شما بعنوان صاحب کالا بدست می‌آورید، شفافیت است. در اینجا یک متن پیشنهادی برای یک قرارداد کلی با یک متصدی حمل و نقل بین المللی پیشنهاد میشود.

فرمت قابل چاپ این قرارداد را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

۱. طرفین قرارداد:

شرکت:                                                                                                                                                                                                                          
شناسه ملی:                                                                                                                                                                                                                             
آدرس:                                                                                                                                                                                                                                    

که از این پس صاحب کالا نامیده می‌شود و

شرکت:                                                                                                                                                                                                                                     
شناسه ملی:                                                                                                                                                                                                                            
آدرس:                                                                                                                                                                                                                                     

که از این پس متصدی حمل نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.

۲. موضوع قرارداد:

محموله:                                                                                                                                                                                                                                  

وزن کلی:                                                                                                      واحد وزنی:                                                                                                    
تعداد کلی:                                                                                                  نوع بسته بندی:                                                                                           
ارزش کلی محموله:                                                                                       واحد ارزی ارزش:                                                                                        

سایر مشخصات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


مبدا:                                                                                                 مقصد:                                                                                                 
شیوه یا شیوه های حمل:                                                                            ترم تحویل (اینکوترمز):                                                                                  

دستورالعمل های خاص صاحب کالا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

۳. کرایه حمل:

مبلغ کرایه:                                                                         واحد ارزی:                                                                           

موارد مشمول در کرایه حمل:موارد غیر مشمول در کرایه حمل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

نحوه تسویه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

توضیحات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


چگونه با یک متصدی حمل، قرارداد حمل تنظیم کنیم؟۴. قانون ناظر بر قرارداد:

در صورتیکه بارنامه حمل توسط متصدی حمل صادر شده باشد، قانون ناظر بر قرارداد مفاد مندرج در پشت بارنامه میباشد، در غیر اینصورت، قانون ناظر بر قرارداد قوانین عمومی صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی میباشد که رو نوشت آن در صورت درخواست صاحب کالا ارايه میگردد.

۵. مسئولیتهای متصدی حمل:

مسئولیت متصدی حمل  براساس بند 4 مشخص میگردد.

تبصره ۱: مسئولیت متصدی حمل در خصوص ارزش کالا محدود به قانون ناظر بر قرارداد موضوع بند 4 میباشد و درصورتیکه صاحب کالا مسئولیت بیشتری تا سقف ارزش کالا از متصدی حمل بخواهد، موضوع تامین بیمه مسئولیت اضافی میبایست در قسمت توضیحات بند ۳ درج شده باشد.

تبصره ۲:بیمه باربری برعهده صاحب کالا است و هیچ ارتباطی به بیمه مسئولیت متصدی حمل ندارد.

۶. مسئولیتهای صاحب کالا:

صاحب کالا موظف است محموله را دقیقاً مطابق شرایط مندرج در بند ۲ و در بسته بندی مناسب برای حمل در اختیار متصدی حمل قرار دهد، در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی بدلیل ضعف بسته بندی از عهده متصدی حمل خارج است.

صاحب کالا موظف است کرایه موضوع بند ۳ را بر اساس نحوه مشخص شده در قسمت تسویه همان بند انجام دهد، در غیر اینصورت متصدی حمل میتواند تا دریافت کامل کرایه حمل از تحویل محموله خودداری نماید.

توضیحات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سایر مسئولیتهای صاحب کالا براساس قانون ناظر بر قرارداد (بند ۴) مشخص میشود.

۷. مدت زمان قرارداد:

این قرارداد از زمان صدور تا پایان کامل مسئولیتهای متصدی حمل براساس قانون ناظر برقرارداد موضوع بند ۴ معتبر میباشد.

۸. کلیه کسورات قانونی مربوط به این قرارداد برعهده صاحب کالا می‌باشد و هیچ مبلغی تحت هیچ عنوانی از مبلغ کرایه حمل ذکر شده در بند ۳ قابل کسر نخواهد بود.

۹. حل اختلاف و شرط داوری:

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد، طرفین هرکدام شخصی را بعنوان داور مشخص میکنند و شخصی ثالث از سوی آن دو نفر بعنوان داور سوم مشخص میشود و رای صادر شده توسط تیم داوری برای طرفین لازم الاجراست.

این قرارداد شامل ۹ بند در ۲ نسخه صادر میگردد که هر کدام حکم واحد دارد. امضاء کنندگان این قرارداد اصیل یا وکیل طرفین قرارداد میباشند که اهراز هویت آنان قبل از امضا قرارداد توسط طرفین مسجل گردیده است.

محل امضاء متصدی حمل:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

محل امضاء صاحب کالا:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


فرمت قابل چاپ این قرارداد را از اینجا دانلود کنید.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 6

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 6

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.