منا نصیری
نویسنده
منا نصیری
چه اطلاعاتی پشت بارنامه فیاتا درج میشود؟ | قسمت دوم

چه اطلاعاتی پشت بارنامه فیاتا درج میشود؟ | قسمت دوم

ارسال شده در تاریخ 03 مهر، 1398


در دومین بخش از ترجمه پشت بارنامه فیاتا ، مفاد دیگری از حقوق، وظایف و مسئولیت‌های فرستنده، گیرنده و متصدی حمل بررسی میشود که این موارد تا آنجایی حائز اهمیت است که نیاز است بازرگانان اطلاعات کافی و جامعی نسبت به آن داشته باشند.


 ۹. کاربرد در موارد عرف (ضمان قهری)


این شرایط در کلیه موارد ادعا علیه بارفرابر که حاکی از اجرای قرارداد به‌موجب این بارنامه باشد کاربرد دارد، اعم از اینکه ادعا مبتنی بر قرارداد باشد و یا عرف و ضمان قهری (چیزی که شبه جرم محسوب می‌شود).


10. مسئولیت کارکنان و اشخاص

10-1.  این شرایط هرگونه ادعا نسبت به اجرای قرارداد حمل به موجب این بارنامه FBL را که برعلیه مستخدم، نماینده یا شخص دیگری (شامل پیمانکاران مستقل) که بارفرابر از خدمات آنان استفاده نموده است، شامل می‌گردد، اعم از اینکه ادعا مبتنی بر قرارداد باشد یا عرف. مجموع تعهدات بارفرابر و این‌گونه اشخاص، نمایندگان یا افراد دیگر از حد مندرج در بند 8 تجاوز نخواهد نمود.

۱۰-۲.  در اجرای قرارداد به‌موجب این بارنامه و حسب شرایط حاضر بارفرابر نه تنها شخصاً بلکه به‌عنوان نماینده و امین اشخاص مذکور عمل می‌نماید و این قبیل اشخاص در حد این شرایط طرف قرارداد محسوب می‌شود.

۱۰-۳.  با این وجود هرگاه اثبات گردد که فقدان یا ضرر و زیان یا خسارت کالا ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص مذکور در بند ۱ – ۱۰ از روی عمد و علم و اطلاع بوده است، شخص مزبور از مزیت محدودیت مسئولیت طبق ماده ۸ برخوردار نخواهد بود.

10-4.  مجموعه مبالغ قابل بازیافتی از بارفرابر و اشخاص مذکور در موارد ۲ – ۲ و ۱ – ۱۰ از حدود مقرر در شرایط حاضر فراتر نخواهد رفت.


11. روش مسیر حمل


بارفرابر مختار است بدون اعلام قبلی به بازرگان، کالا را رو یا زیر عرشه حمل کرده و یا وسیله، مسیر و روش مورد نظر خود را برای جابجایی، بارچینی، نگهداری و حمل و نقل کالا انتخاب نماید مگر اینکه به طور کتبی از طرف بازرگان مشخص شده باشد.


12. تحویل


12-1.  تحویل کالا وقتی قطعیت میابد که مطابق این بارنامه FBL در اختیار گیرنده یا نماینده وی گذارده شده یا به ایشان تحویل شده باشد و یا هرگاه کالا میبایست به مقام یا شخص دیگری که به موجب قانون با مقررات آمره در محل تحویل، باید به آنها تحویل شود و یا در محل دیگری که بارفرابر مجاز بوده است بازرگان را برای تحویل گرفتن کالا فرا خواند، تحویل گرفته باشد.

۱۲-۲.  بافرابر مجاز است که کالا را به مسئولیت کامل بازرگان نگهداری کند بااینکه عمل مسئولیت بارفرابر تمام‌شده است و هزینه انبارداری به‌محض درخواست بارفرابر باید توسط بازرگان پرداخت شود.

۱۲-۳.  هرگاه حمل کالای موضوع این بارنامه FBL با مانع یا خطر مواجه شده و یا بروز مانع یا خطر محتمل باشد (ازجمله شرایط خود کالا) که ناشی از غفلت یا خطای بارفرابر یا اشخاص مذکور در ماده ۲ – ۲ نباشد و نتوان با مساعی معقول از آن اجتناب نمود، بارفرابر می‌تواند:

حمل کالا را متوقف و هر جا که در حد معقول میسر باشد آن را در محلی که به نظر بارفرابر مطمئن می‌نماید به بازرگان تحویل دهد. در این حالت تحویل انجام‌یافته تلقی شده و مسئولیت بارفرابر در قبال چنین کالایی خاتمه میابد. به‌هرحال بارفرابر به‌کل کرایه مندرج در FBL  محقق بوده و بازرگان هرگونه هزینه اضافی ناشی از شرایط یادشده را باید پرداخت نماید.


۱۳. کرایه و هزینه‌ها


۱۳-۱.  پرداخت کرایه حمل بایستی نقداً به‌طور کامل به‌صورت پیش‌پرداخت و یا پرداخت در مقصد، انجام پذیرد. کرایه باید به‌عنوان حق متصدی حمل درزمانی که کالا را تحویل گرفته تلقی شود و در هیچ حال نباید مسترد گردد.

۱۳-۲.  کرایه و سایر مبالغ مندرج در بارنامه FBL بایستی در مورد پیش‌کرایه به ارز مندرج در بارنامه و یا صورت قبول بارفرابر به ارز کشور مبدأ یا مقصد با بالاترین نرخ جاری تسعیر بانک‌ها برای بروات دیداری در روز ارسال کالا و در روز ارسال کالا و در مورد کرایه قابل پرداخت در مقصد به نرخ روز ابلاغ ورود کالا یا تاریخ واگذاری ترخیصیه به بازرگان هرکدام بیشتر باشد و یا در صورت قبول بارفرابر به نرخ تاریخ مندرج در بارنامه FBL پرداخت گردد.

۱۳-۳.  کلیه عوارض، مالیات‌ها و مخارج و سایر هزینه‌های مرتبط با کالا به عهده بازرگان است.

درمواردی که تجهیزات توسط بارفرابر تأمین شده باشد، بازرگان بایستی تمامی خسارت معطلی و هزینه‌هایی را که ناشی از قصور یا غفلت بارفرابر نباشد به وی پرداخت نماید.

۱۳-۴.  بازرگان می‌بایست هرگونه هزینه تغییر و تعویض و یا تأخیر و سایر هزینه‌های اضافی از هر نوع را که از جنگ یا عملیات شبه جنگ، بیماری‌های همه‌گیر، اعتصابات، دستورات دولتی و یا عوامل قهریه ناشی شده باشد به بارفرابر پرداخت نماید.

۱۳-۵.  بازرگان صحت محتویات، بیمه، وزن، ابعاد یا ارزش کالای اظهارشده را تضمین می‌نماید ولی بارفرابر مختار است که محتویات را بررسی و از وزن، ابعاد یا ارزش کالا اطمینان حاصل نماید. هرگاه درنتیجه این وارسی عدم صحت اظهارات معلوم گردد، بازرگان قبول می‌نماید که مبلغی معادل پنج برابر مابه‌التفاوت ارقام کرایه واقعی پس از کسر کرایه منظور شده هرکدام کمتر باشد را به‌عنوان تسویه خسارت بابت هزینه‌های بررسی و زیان بارفرابر بابت کرایه کالاهای دیگر – علیرغم درج هر رقم دیگری به‌عنوان کرایه حمل قابل پرداخت در بارنامه FBL –  تأدیه نماید.

۱۳-۶.  علیرغم آنکه بارفرابر دستور وصول کرایه، مخارج یا هزینه‌های مرتبط با حمل موضوع بارنامه FBL را از شخصی دیگری قبول نموده باشد، بازرگان، در صورت مطالبه این وجوه و احراز عدم پرداخت آن بهر علت، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارد.


14. گروبرداری


بارفرابر در هر زمان و به هر نحو که صلاح بداند حق گرو برداشتن کالا و هرگونه اسناد مربوط به آن را در ازا هر مبلغ متعلقه من‌جمله حق انبارداری و هزینه وصول آن از بازرگان را دارد.


۱۵. خسارت همگانی


بازرگان می‌بایست هرگونه ادعایی را که نسبت به بارفرابر بابت خسارت همگانی به عمل می‌آید جبران و تضمینی را که بارفرابر لازم می‌داند در اختیار او قرار دهد.


16. اخطار


۱۶-۱.  هرگاه اخطاری کتبی دال بر فقدان (تلف) یا خسارت‌دیدگی کالا با قید ماهیت تلف یا خسارت وارده، به هنگام تحویل کالا توسط گیرنده و طبق بند ۱۲ به بارفرابر داده نشود، خود دلیلی است بر این‌که کالای مشروحه در بارنامه توسط بارفرابر تحویل گردیده است.

۱۶-۲.  در موارد ضرر و زیان و خسارت غیر آشکار نیز چنانچه به فاصله ۶ روز متوالی از تاریخی که کالا طبق بند ۱۲ تحویل گردیده اخطار کتبی به بارفرابر داده نشود، دلیل مزبور مصداق میابد.


17. مرور زمان


در صورت عدم توافق به نحو دیگر، چنانچه ظرف ۹ ماه از تاریخ تحویل کالا یا تاریخی که کالا می‌باید تحویل می‌گردید یا تاریخی که طبق بند ۶-۴ عدم تحویل کالا گیرنده را در اعلام مفقودی کالا ذی‌حق می‌نموده، علیه بارفرابر اقامه دعوی نشده باشد، وی از هرگونه مسئولیت مبری است.


۱۸. نقص اعتبار موردی


هرگاه اعتبار ماده‌ای یا قسمتی از آن نقض گردد، اعتبار این بارنامه FBL و بقیه موارد یا قسمت‌های آن به قوت خود باقی است.


19. مرجع قضایی و قانون ناظر


علیه بارفرابر فقط درجایی که محل کار وی به استناد بارنامه در آنجا قرار دارد می‌توان اقدام قانونی به عمل آورد و تابع قانون کشوری است که محل فعالیت بارفرابر است.


برای دانلود صفحه پشت بارنامه فیاتا اینجا کلیک کنید.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 5

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.