مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم FOB در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم FOB در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 27 مهر، 1398


در ادامه پست قبل از 
اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی که به تازگی منتشر شده است، به قاعده FOB و تغییرات آن در مقایسه با اینکوترمز 2010 پرداخته میشود.


 FOB | Free Onboard

Incoterms  2020 (نام محل مورد نظر) FOB

FOB

یادداشت‌های توضیحی:

۱. تحویل و ریسک ــــ “‌Free Onboard” یعنی فروشنده کالا را به خریدار تحویل می‌دهد:

  • قرارگرفته روی کشتی‌ای که،
  • توسط خریدار تعیین شده است،
  • در بندر نام برده شده برای حمل،
  • یا وقتی که فروشنده کالایی را که به این صورت تحویل شده است را تأمین نماید.

ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا وقتی به خریدار منتقل می‌شود که کالا روی کشتی قرار بگیرد و ریسک از آن لحظه به بعد برعهده خریدار است.

FOB

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده فقط برای شیوه حمل دریایی یا آبراه‌های داخلی و زمانی استفاده می‌شود که طرفین قصد داشته باشند که تحویل کالا روی کشتی صورت بگیرد. بنابراین، قاعده FOB، برای زمانی‌ که کالا قبل از اینکه کنار کشتی قرار بگیرد به متصدی حمل سپرده می‌شود، مثلاً در یک ترمینال کانتینری، مناسب نیست. در چنین حالتی، طرفین می‌بایست استفاده از قاعده FCA را در نظر بگیرند.

FOB

۳. تأمین کالایی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ فروشنده می‌بایست کالا را یا روی کشتی تحویل دهد یا کالایی که به این صورت تحویل شده است را تهیه نماید. ارجاع به واژه تأمین دراینجا به موضوع فروش چندباره یک کالا در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می‌شود که طی آن خریدار اولیه کالا را در جریان حمل به خریدار دیگری می‌فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می‌گیرد.

۴. ترخیص برای صادرات و واردات ــــ در FOB، فروشنده می‌بایست اگر لازم باشد، کالا را برای صادرات ترخیص نماید. با این وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در خصوص ترخیص کالا برای واردات یا ترانزیت کالا از کشور ثالثی که کالا از آنجا عبور می‌کند یا پرداخت هرگونه عوارض یا انجام هرگونه تشریفاتی برای واردات کالا ندارد.

FOB


بخش آ : الزامات فروشندهبخش ب : الزامات خریدار
آ-1 : الزامات عمومیب-1 : الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر اساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

آ-2 : تحویل دادن
ب-2 : تحویل گرفتن

فروشنده می‌بایست کالا را با قرار دادن کالا روی کشتی ای که توسط خریدار در نقطه بارگیری ای (اگر چنین نقطه ای مشخص شده است)‌ که توسط خریدار در بندر نام‌برده شده برای حمل تعیین شده است، تحویل دهد، یا کالایی که به این صورت تحویل شده است را تامین نماید.

فرستنده می‌بایست کالا را:

۱. در تاریخ مورد توافق، یا

۲. در تاریخ مشخص شده در بازه زمانی اعلام شده توسط خریدار تحت شرایط ب-۱۰، یا

۳. اگر چنین زمانی اعلام نشده است، در پایان بازه زمانی توافق شده، و

۴. بصورتی که در بندر مورد نظر رایج است،

تحویل دهد.

اگر نقطه بارگیری دقیقی توسط خریدار تعیین نشده باشد، فروشنده می‌تواند نقطه ای در بندر نام‌برده شده برای حمل که به بهترین نحو برای این کار مناسب است، انتخاب کند.

خریدار می‌بایست کالا را بر اساس شرایط آ-۲ تحویل بگیرد.
آ-3 : انتقال ریسک
ب-3 : انتقال ریسک
فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.
خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده است، می‌باشد.
اگر:
۱. خریدار اعلامیه اشاره شده بر اساس شرایط ب-۷ را انجام ندهد، یا
۲. کشتی تعیین شده توسط خریدار به‌موقع نرسد به‌طوریکه فروشنده بتواند الزامات آ-۲ را انجام دهد، یا کشتی نتواند کالا را دریافت کند، یا برای بارگیری قبل از زمان اعلام شده مطابق ب-۱۰ در بندرگاه حاضر باشد،
آنگاه خریدار مسئول کلیه ریسک‌های از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا می‌باشد:
- از زمان توافق شده، یا درصورت عدم وجود زمان توافق شده،
- از زمان انتخاب شده توسط خریدار تحت شرایط ب-۱۰، یا، اگر چنین زمانی اعلام نشده است،
- از پایان هر بازه زمانی توافق شده برای تحویل،
مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

آ-4 : حمل‌ونقل

ب-4 : حمل‌ونقل

فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن قرارداد حمل کالا ندارد.

بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید. اگر توافق شده باشد، فروشنده می‌بایست قرارداد حمل‌ونقل را با شرایط عرف اما با ریسک و هزینه خریدار منعقد نماید.

فروشنده می‌بایست تمامی الزامات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را تا زمان تحویل کالا رعایت نماید.

خریدار می‌بایست قرارداد حمل‌ونقل کالا را با ریسک و هزینه خودش از بندر نامبرده شده برای حمل منعقد نماید، مگر وقتی‌که قرارداد حمل بر اساس مندرجات آ-۴ توسط فروشنده منعقد می‌گردد.
آ-5 : بیمه
ب-5 : بیمه
فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد بیمه باربری کالا ندارد. بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به بیمه کالا در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید. 
خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد بیمه ندارد. 
آ-6 : سند حمل | تحویل کالا
ب-6 : سند | تحویل کالا

فروشنده می‌بایست با هزینه خودش، سند رایجی که اثبات کننده تحویل شدن کالا مطابق شرایط آ-۲ است را به خریدار ارائه کند.

در شرایطی که این سند اثبات یک سند حمل نباشد، فروشنده می‌بایست با درخواست، ریسک و هزینه خریدار، به خریدار در تهیه سند حمل کمک نماید.

خریدار می‌بایست سند تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۶ بپذیرد.
آ-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات
ب-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات

۱. تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست تشریفات گمرکی صادرات موردنیاز کشوری که کالا ازآنجا صادر می‌شود را انجام دهد.

از قبیل: 

۲. کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطلاعات در خصوص واردات کالا به کشور مقصد یا ترانزیت کالا از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۱. کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می‌بایست با درخواست، ریسک و هزینه فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مربوط به صادرات کالا از کشوری که ازآنجا صادرات انجام می‌شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۲. تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می‌بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز برای کشورهایی که کالا ازآنجا به‌صورت ترانزیت عبور می‌کند و کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می‌شود را انجام دهد و هزینه‌های آن را بپردازد.

از قبیل:

  • پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزیت
  • گواهی ایمنی برای واردات و  هرگونه فرآیند ترانزیت
  • بازرسی قبل از حمل
  • هرگونه اعتبارسنجی رسمی
آ-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
ب-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
آ-9 : تخصیص هزینه ها
ب-9 : تخصیص هزینه ها

فروشنده می‌بایست این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که بر اساس شرایط ب-۹ پرداخت آنها بر عهده خریدار است.

۲. هزینه تهیه و ارائه سند نشان‌دهنده تحویل شدن کالا به حمل‌کننده تعیین‌شده توسط خریدار بر اساس شرایط آ-۶.

۳. تمامی هزینه‌ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کالا تحت شرایط آ-۷.

۴. تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطلاعات اشاره‌شده مطابق مندرجات ب-۷.

خریدار باید این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که پرداخت آنها بر اساس آ-۹ به عهده فروشنده است.

۲. هزینه‌هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطلاعات و اسناد مطابق مندرجات آ-۴، آ-۵، آ-۶ و آ-۷ متحمل شده است را بپردازد.

۳. هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط به تشریفات گمرکی ترانزیت و واردات کالا بر اساس شرایط ب-۷، و

۴. هر هزینه اضافی دیگری که در این شرایط ممکن است حادث شود:

- خریدار نتواند اعلامیه اشاره شده مطابق شرایط ب-۱۰ را ارسال کند، یا

- کشتی تعیین شده توسط خریدار مطابق شرایط ب-۱۰ به‌موقع نرسد، نتواند کالا را دریافت کند، یا قبل از زمان اعلامیه ب-۱۰ برای بارگیری حاضر باشد.

مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

آ-10 : اعلام ها
ب-10 : اعلام ها
فروشنده می‌بایست اعلامیه‌ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کالا بر اساس شرایط آ-۲ تحویل داده‌شده است یا اینکه کشتی نتوانسته است کالا را در زمان مقرر دریافت کند.
خریدار می‌بایست اعلامیه‌ای مناسب در خصوص هرگونه الزامات مربوط به ایمنی حمل‌، نام کشتی، نقطه بارگیری و درصورت وجود زمان تحویل در بازه زمانی مورد توافق، به فروشنده ارسال نماید.

شرح سایر ترم های اینکوترمز ۲۰۲۰ در پست‌های بعدی همچنان ادامه دارد.

اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 7 + 3

دیدگاه‌های کاربران

= 7 + 3

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.