مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه

آیا بیمه، خسارت موش خوردگی کالا را می دهد؟

ارسال شده در تاریخ 20 آبان، 1398


شرایط و موارد پوشش بیمه‌ای و موارد استثناء یا فاقد پوشش به‌وضوح گفته شده است و بیمه‌گذار در مقایسه با انواع قدیمی بیمه متوجه می‌گردد که در برابر چه مخاطراتی تأمین بیمه‌ای دارد و در چه مواردی ندارد. 

در شرایط بیمه بیمه گران کالا در سال‌های اخیر شرایطی جدید توسط انستیتو بیمه گران لندن تحت عنوان CONDITION OF INSURANCE INSTITUTE CARGO CLAUSES که شامل موارد زیر است ارائه شد:

۱- شرایط بیمه کالا A یا (INSTITUTE CARGO CLAUSE (A

۲- شرایط بیمه کالا  B یا (INSTITUTE CARGO CLAUSE (B

۳- شرایط بیمه کالا C یا (INSTITUTE CARGO CLAUSE (C

۴- شرایط بیمه کالا AIR یا  (INSTITUTE CARGO CLAUSE (AIR


بعلاوه، بسط شرایط و گنجاندن شرایطی برای پوشاندن برخی خطرات و یا انطباق وضعیت هر حمل با نیازهای آن، در بیمه‌نامه باربری متداول گردیده است. این شرایط که به‌صورت چاپ‌شده به بیمه‌نامه باربری الصاق می‌شوند به شرح زیر می‌باشند:

۱- شرایط طبقه‌بندی CLASSIFICATION CLAUSE (برای محمولاتی که به‌وسیله کشتی حمل می‌شوند)

۲- شرایط جنگ (WAR CLAUSE(CARGO

۳- شرایط اعتصاب و اغتشاش SRCC OR STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMOTIONS CLAUSES

۴- شرایط عدم تحویل NON-DELIVERY (INSURED VALUE) CLAUSE

۵- شرایط سرقت، دله‌دزدی و عدم تحویل THEFT, PILFERAGE NON-DELIVERY CLAUSE

۶- شرایط خسارت نامشهود (CONCEALED (UNDISCLOSED

فروشندگان و خریداران کالا باید اطلاع دقیق از جزئیات انواع بیمه را داشته باشند و این شرایط جدید درواقع پاسخ به نیازی بوده است که در حیطه بیمه دریایی کالا احساس گردیده و مزیت آن‌ها در این است که برای اشخاص غیرمتخصص قابل فهم‌اند و موارد پوشش بیمه‌ای و موارد استثناء یا فاقد پوشش به‌وضوح نوشته  شده‌اند و بیمه‌گذار در مقایسه با انواع قدیمی بیمه متوجه می‌گردد که در برابر چه مخاطراتی تأمین بیمه‌ای دارد و در چه مواردی ندارد.


[append=6]


پوشش بیمه‌ای جامع یا CLAUSE A


این نوع بیمه تمام خطرات ناشی از تلف شدن، گم‌شدن، سرقت و یا خسارت‌دیدگی کالا را پوشش می‌دهد مگر مواردی که صراحتاً در بیمه‌نامه به‌طور دیگری قید و مستثنا شده است. این بیمه از بسیاری جهات شبیه "شرایط تمام خطر = ALL RISK " است که در سال ۱۹۶۳ تدوین و عرضه‌شده بود با این تفاوت که مخاطرات ناشی از ورشکستگی صاحب آن قادر به ادامه مسیر نبوده و کالا در مکانی سوای مقصد تعیین‌شده تخلیه شود، هزینه‌های بارگیری مجدد و فرابری و رساندن کالا به مقصد در شمول بیمه نخواهد بود. این شرط بدان سبب در این نوع بیمه منظور شده است تا فرستندگان کالا را از انتخاب متصدیان حملی که توان مالی کافی ندارند بر حذر دارد. بسته‌بندی نامناسب و ناکافی نیز از شمول این بیمه خارج است. به‌طورکلی تفاوت کلازهای B و C با کلاز  A در این است که در B و C از خطرات تحت پوشش نام‌برده می‌شود ولی در A از این خطرات نام‌برده نمی‌شود بلکه شامل بیمه خطرات است مگر در مواردی که استثناء شده باشد.


پوشش بیمه‌ای  C و CLAUSE B


CLAUSE B دامنه شمولی گسترده‌تر از CLAUSE C که موارد زیر را پوشش می‌دهد، دارد:

۱- آتش‌سوزی و انفجار

۲- به گل نشستن، زمین‌گیر شدن، غرق یا واژگون شدن کشتی یا کرجی

۳- واژگونی یا از خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی

۴- تصادف کشتی یا وسیله نقلیه با هر جسم خارجی غیر از آب

۵- تخلیه اضطراری کالا در بندر پناه

۶-خسارت همگانی

۷-هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت (به دریا ریختن کالا)


مزیت‌های کلاز B نسبت به C یا خسارت‌هایی که در کلاز  B تحت پوشش است که در C نیست عبارت‌اند از:

۱- زلزله، آتشفشان و صاعقه

۲- آب روفتگی کالا از روی عرشه

۳- ورود آب دریا یا رودخانه به داخل کشتی و کانتینر و وسیله حمل زمینی و محل نگهداری کالا

۵- تلف کلی هر بسته در کشتی و یا هنگام تخلیه و بارگیری از یا به کشتی


مزیت‌های کلاز A نسبت به B

۱- طوفان

۲- دزدی دریایی یا سرقت

۳- خسارت‌های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث

۴- خسارت ناشی از آفتاب و باران و هوا (دم)

۵- عدم تحویل

۶- دله‌دزدی

۷- ریزش، کسری، کرم‌زدگی، موش خوردگی و غیره

۸- آلودگی به روغن، گل، اسید، بوگرفتگی از کالای مجاور

۹- خسارت ناشی از قلاب و آسیب‌های لب‌پریدگی، شکستگی، خراشیدگی ...

استثناء یا عدم شمول بیمه به علت ورشکستگی که در هر سه شرط A و B و C مصداق دارد، من‌باب تذکر به فرستنده است نسبت به انتخاب متصدی حمل و حصول اطمینان از توانایی‌های مالی و عملیاتی او. مع‌هذا چنان چه بیمه‌گذار مایل باشد می‌تواند ضمن مذاکره و پرداخت حق بیمه اضافی پوشش موردنظر را خریداری نماید.

 

خطای عمده با سوءنیت تحت عنوان MALICIOUS DAMAGE CLAUSE شناخته‌شده است.

موارد استثناء:

  • سوءنیت و عمل عمدی و ارادی بیمه‌گذار
  • ناکافی یا نامناسب بودن و بسته‌بندی و بارچینی
  • عیوب ذاتی کالا
  • زیان بلافاصله حاصل از تأخیر
  • زیان حاصل از ورشکستگی و یا قصور مالی مالکان و متصدیان کشتی
  • عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی
  • نامناسب بودن دریانوردی کشتی یا کرجی برای حمل مطمئن مورد بیمه

***مشروط به اینکه بیمه‌گذار از این مسئله مطلع بوده باشد***

 

شروط استثناء جنگ:

جنگ، شورش، قیام یا عمل خصمانه

تصرف، ضبط توقیف و ممانعت (جز دزدی دریایی)

جنگ‌افزارها (مین، اژدر ...) عمل‌نکرده

 

شروط استثناء خطر اعتصاب:

اغتشاشات کارگری، آشوب‌ها و ناآرامی‌ها

عملیات تروریستی

 

شروط مفصل ناظر بر پوشش‌های بیمه‌ای و استثنائات آن، حسب مورد، در شرح مندرج در بیمه نامه‌های صادره به‌موجب هریک از کلازهای سه‌گانه آمده است. استثنائات یادشده نیز در عملیات بیمه گری فلسفه و توجیهات خود را دارند.


[append=47]


نکته:

۱- سرقت: در عرف بیمه‌های باربری دریایی سرقت باید همراه زور و تهدید باشد و از دله‌دزدی که می‌تواند توسط خدمه خود کشتی انجام شود متفاوت است. در شرایط B و C این خطر را می‌توان با توافق بیمه‌گر به‌دست آورد ولی در شرایط A  تحت پوشش است.

۲- عدم تحویل: عدم تحویل ممکن است ناشی از دله‌دزدی و یا اینکه کالا به دلایل نامعلومی مفقودشده باشد که تشخیص این دو مشکل است: اگر دلیل عدم تحویل مشخص باشد دیگر عبارت عدم تحویل در مورد آن صادق نیست. بهر حال این خطر وقتی تحت پوشش قرار می‌گیرد که پوشش بیمه‌ای لازم برای آن تأمین‌شده باشد.

دله‌دزدی و عدم تحویل به‌عنوان یک CLAUSE : درآمد و ضمیمه بیمه نامه‌های انستیتو بیمه گران لندن می‌گردد. بیمه‌گر در زمان پرداخت غرامت به گواهی عدم تخلیه و کسر تخلیه نیاز دارد تا بتواند با استفاده از حق جانشینی به عامل بروز کسری مراجعه نماید.

۳- عمل عمد کارکنان BARRATARY : عبارت است از هر نوع عمل عمدی و تقلب که از طرف ناخدا یا کارکنان کشتی انجام پذیرفته باشد و خارج از وظایف شغلی و موازین قانونی باشد.

4- قابلیت دریانوردی SEAWORTHINESS  : بار فرابری که در ازای تسلیم بارنامه کالا را جهت حمل در اختیار می‌گیرد، بایستی برای احتراز از این استثناء بیمه‌ای دقت‌های لازم را معمول دارد.

کشتی‌ها غالباً دارای گواهی قابلیت هستند که با بازرسی آن می‌تواند به مناسب بودن کشتی برای حمل کالای موردنظر پی برد.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 3

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 3

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.